PAST EXECUTIVES

PATRON -in- CHIEF

S NO Name Year
1 RADM KR NAIR, PVSM 1961-67
2 VADM N KRISHNAN, PVSM,DSC 1971-73
3 VADM KL KULKARNI,PVSM 1973-76
4 VADM S PRAKASH, MVC,AVSM 1976-77
5 VADM SH SHARMA,PVSM 1977-78
6 VADM MR SCHUNKER, AVSM 1978-80
7 VADM MR SCHUNKER, AVSM 1980-84
8 VADM JG NADKARNI, PVSM,AVSM,VSM,NM 1984-86
9 VADM SC CHOPRA, PVSM,AVSM,NM 1986-89
10 VADM L RAMDAS,PVSM,AVSM, VrC, VSM 1989-90
11 VADM VS SHEKHAWAT, PVSM,AVSM, VrC 1990-92
12 VADM B GUHA, PVSM,AVSM 1992-95
13 VADM PS DAS, PVSM,UYSM,VSM 1995-98
14 VADM V PASRICHA, PVSM,AVSM,NM 1998-01
15 VADM JOHN C D'SILVA,PVSM,AVSM 2001-02
16 VADM RAMAN PURI, PVSM,AVSM,VSM 2002-03
17 VADM OP BANSAL, PVSM,AVSM,VSM 2003-05
18 VADM SUREESH MEHTA, PVSM,AVSM 2005-06
19 VADM AK SINGH, PVSM,AVSM,NM,ADC 2006-07
20 VADM RAMAN P SUTHAN, AVSM,VSM 2007-08
21 VADM NIRMAL VERMA, PVSM,AVSM,ADC 2008-09
22 VADM ANUP SINGH, PVSM,AVSM,NM,ADC 2009-11
23 VADM ANIL CHOPRA, PVSM,AVSM,ADC 2011-14
24 VADM SATISH SONI, PVSM,AVSM,NM,ADC 2014-16
25 VADM HCS BISHT, PVSM,AVSM,ADC 2016-17
26 VADM KARAMBIR SINGH,PVSM,AVSM,ADC 2017-19
27 VADM ATUL KUMAR JAIN, PVSM,AVSM,VSM 2019-21
20 VADM AJENDRA BAHADUR INGH,AVSM,VSM 2021

CAPTAIN/ PRESIDENT

S NO Name Year
1 RADM PS DAS UYSM, VSM 1988
2 RADM PMS SODHI, VSM 1989-90
3 RADM SK DAS 1990-92
4 RADM RK WHIG AVSM, VSM 1992-94
5 VADM DB KAPILA, AVSM, VSM 1994-95
6 RADM RC KOCHHAR, VSM 1995-98
7 RADM RM BHATIA 1998-01
8 CMDE KC SEKHAR 2001-02
9 RADM PS BYCE 1902-04
10 RADM AK KALRA 1904-05
11 VADM AK KALRA 2005-06
12 RADM DILIP DESHPANDE 2006-07
13 RADM PK CHATTERJEE, NM 2007-08
14 RADM SATISH SONI 2009
15 RADM KARAMBIR SINGH 2010-11
16 VADM SUNIL LANBA 2011-12
17 VADM BK VERMA 2012-14
18 VADM BK VERMA 2014-15
19 VADM DM DESHPANDE 2015-16
20 VADM KISHORE O THAKARE 2017-18
21 VADM MS PAWAR 2017-19
22 RADM SANJAY DATT 2019
23 VADM SN GHORMADE 2019-20
24 VADM BISWAJIT DASGUPTA 2020

VICE CAPTAIN/ VICE PRESIDENT

S NO Name Year
1 MR O.P. DHAMIJA 1988
2 COL G.S. RANDHAWA 1989
3 MR O.P. DHAMIJA 1990
4 MR KRISHNA KUMAR. C 1991-92
5 MR KRISHNA KUMAR. C 1992-93
6 MR VINAY SINGH 1993-94
7 MR KRISHNA KUMAR 1994-95
8 MR B.R. RAO 1995-96
9 MR A.V. MONISH ROW 1997-98
10 CAPT. V. BAKSHI 1998-99
11 MR B.R. RAO 1999-2k
12 MR A.V.R.K. KUMAR 2001-03
13 MR A.V. MONISH ROW 2003-05
14 MR C.P. RAMA RAO 2005-07
15 DR M.B. PATRUDU 2007-08
16 MR KRISHNA KUMAR. C 2008-10
17 MR A.V. MONISH ROW 2010
18 MR A.V. ADEEP BHANOJI ROW 2011
19 MR C.P. RAMA RAO 2011-12
20 MR C.P. RAMA RAO 2012-13
21 MR S.P.R. RAJU 2013-15
22 MR M.B. PATRUDU 2015-17
23 MR A. SISIR KUMAR 2017-19
24 MR UDAY P SHIRNAME 2019-21
25 MR C.P. RAMA RAO 2021

SECRETARY

S NO Name Year
1 CAPT V.K. THAKUR 1990-91
2 CAPT D.D. MCKENZIE 1991-92
3 CAPT V.K. TEWARI 1992-93
4 MAJ P.R. RAO 1993-94
5 MAJ J.A. DATTA 1994-95
6 COL N.C.P. PILLAI 1995-96
7 CDR R.D. OGALE 1996
8 CAPT ARUN KUMAR, NM 1996
9 MR A.V.R.K. KUMAR 1996-98
10 DR M.B. PATRUDU 1998-2K
11 MR M.V. SRINIVASA REDDY 2000-02
12 CAPT S.R. KUMAR 2002-04
13 MR M.A. MURALE 2004-06
14 MR S.P.R. RAJU 2006-08
15 MR UDAY P SHIRNAME 2008-10
16 MR A. SISIR KUMAR 2010-12
17 DR MB PATRUDU 2012-14
18 MR UDAY P SHIRNAME 2014-15
19 CMDE G.VINOD BABU 2015-17
20 MR T.S. VARMA 2017-19
21 MR Rvs RUDRARAJU 2019-21
22 MR PRASHANT SAGI 2021-

TREASURER

S NO Name Year
1 MR V.S.N. RAJU 2004-06
2 MR B. SATISH CHANDRA 2006-08
3 MR SISIR KUMAR 2007-08
4 MR V.S.N. RAJU 2008-09
5 MR P.R.K. RAO 2009-10
6 MR G. RAJAGOPAL REDDY 2010-2012
7 MR J. SREENIVASA RAO 2012-13
8 MR SISIR KUMAR 2013-14
9 DR S.K. ARYA 2014-2016
10 MR S.A.N. RAJU 2016-2018
11 MR T. VIJAYA MOHAN 2018-2020
12 MR M.A.N. RAJU 2020-21
13 MR L. TULASIDHAR 2021